Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Undervisningen

På Gantofta skola arbetar vi utifrån en helhetssyn på barnets lärande från förskolan upp till nionde klass. Inte bara pedagogerna, utan hela skolans personal tänker och arbetar utifrån detta synsätt.

Helhetssyn

Vi arbetar över ämnes- och åldersgränser för att ge den enskilde eleven de bästa förutsättningarna utifrån elevens behov. Även föräldrar och elever är engagerade i denna process och detta ger i sin tur en extra skjuts åt arbetet.

Hälsa är en viktig komponent och inslag i verksamheten, från första stund. I förskoleklass fram till årskurs 3 har eleverna Idrott och hälsa på schemat en gång i veckan. Och från årskurs 4 upp till årskurs 9, två gånger i veckan. Övriga dagar finns det alltid plats för någon form av rörelse, massage eller avkoppling på schemat.

Eleven och omvärlden

Vårt arbete med att ge eleverna en inblick i världen utanför skolan är speciellt viktigt för eleverna då de bor en bit utanför stadskärnan och byn erbjuder ett mycket begränsat utbud av fritidsaktiviteter. Det är regelbundet kultur i fokus då vi bland annat bjuder in teatersällskap till skolan. Vi förflyttar oss även fysiskt från skolans värld och besöker kulturella platser med jämna mellanrum. Vi har bland annat varit i Fredriksdalsparken, på Dunkers Kulturhus och Kärnan.

Under elevernas skolgång ges de på olika sätt intryck från arbetslivet, dels genom föreläsningar och dels genom praktik i årskurs 8 och 9. Vi bjuder in föräldrar att komma in och berätta om sina yrken och arbetsplatser och vi får även besök av föreläsare från företag och olika organisationer.

Elevens utveckling

På Gantofta skola har vi flera metoder för att följa elevernas utveckling. Alla har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. Vi har även speciella verktyg i arbetet med matematik och språk för att bedöma vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

Eleven utvärderar sig själv

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och pedagogen. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Uppföljning sker med eleverna löpande under året och eleverna tränas dessutom i att utvärdera sig själva och sitt arbete, både muntligt och skriftligt. För att göra målet tydligt för eleverna arbetar vi med skyltar, bild, text och skoldagböcker.

Elevinflytande

Vi tycker att det är viktigt att du får vara med och planera skolarbetet, då du känner dig själv och dina behov bäst. Varje elev har ett eget arbetsschema som du arbetar efter i din egen takt. Under vissa perioder får du dessutom möjlighet att välja fritt vad du vill fokusera på i skolarbetet. Med övergripande fokus på kursplanen och dess mål så försöker vi alltid att hitta den bästa vägen till lärande för dig som elev.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På skolan har vi olika forum där föräldrarna kan vara delaktiga. Via Skolportalen når du programmet och verktyget Unikum där du också kan följa ditt barns kunskapsutveckling.

I Unikum har du som vårdnadshavare direkt tillgång till information om ditt barn, vad hon eller han arbetar med i skolan för tillfället, de pedagogiska planeringarna samt de skriftliga omdömen som kontinuerligt uppdateras av läraren som undervisar eleven. I Unikum kan du även komma i kontakt med läraren genom e-post om du har frågor eller funderingar.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Så skapar vi tillsammans en vi-känsla på skolan

Gemenskap är ett ord som kännetecknar miljön på Gantofta skola. Elever och föräldrar uttrycker ofta att de känner sig sedda och uppmärksammade hos oss. Genom en rad olika aktiviteter och åtgärder gör vi vårt yttersta för att göra skolmiljön trivsam för alla som går här.

Lärarledda rastaktiviteter, gemensamma temadagar, lägervistelser och olika idrottsarrangemang är några av tilltagen för att skapa gemenskap och vi-känsla på skolan.