Elevens utveckling

På Gantofta skola har vi flera metoder för att följa elevernas utveckling. Alla har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. Vi har även speciella verktyg i arbetet med matematik och språk för att bedöma vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

Eleven utvärderar sig själv

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och pedagogen. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Uppföljning sker med eleverna löpande under året och eleverna tränas dessutom i att utvärdera sig själva och sitt arbete, både muntligt och skriftligt. För att göra målet tydligt för eleverna arbetar vi med skyltar, bild, text och skoldagböcker.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.